ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

ເຂື່ອນ​ນ້ຳຂອງ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ

ວັນທີ 29 ເມສາ2019 ສໍາເລັດການຮັບຮອງ TOR;
– ວັນທີ18-19ກໍລະກົດ 2019 ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ແລະ ລົງເບິ່ງພື້ນທີ່ໂຕຈິງ;
– ວັນທີ 22 ມັງກອນ2020 ສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນບົດ EIA