ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຶ່ມ 1 ຕອນລຸ່ມ ກຸ່ມບໍລິສັດຄໍາໄພ ຊະນະ

– ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ2018 ສໍາເລັດການຮັບຮອງ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະຂອບເຂດໜ້າວຽກ;
– ວັນທີ 4 ກັນຍາ2019 ບໍລິສັດໄດ້ນໍາສົ່ງບົດລາຍງນມາຍັງ ກນຊສເພື່ອດໍາເນີນຂະບວນການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
– ກຽມສະເໜີຂໍອະນຸມັດຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂັ້ນເມືອງ….