ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ໃນວັນທີ03/10/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານຈາກບໍລິສັດ
• ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບົດລາຍງານສະບັບເລກທີ1544/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 03/10/2019
• ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ ຈໍານວນ15 ຊຸດ
• ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມສະໂນດສະບັບເລກທີ 2006/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 13ທັນວາ 2019
• ໄດ້ລົງສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງໃນວັນທີ ຄັ້ງວັນທີ 17-18 ມັງກອນ 2020