ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ໃນວັນທີ 01/07/2019
• ໄດ້ຮັບຮອບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຕາມໜັງສືສະບັບເລກທີ 1053/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 18/7/2019
• ໃນວັນທີ09/08/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ 15 ຊຸດ
• ໄດ້ລົງສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນວັນທີ 25-26/09/2019
• ໃນວັນທີ 05/11/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ
• ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນແຂວງ/ສູນກາງ ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020