ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ໃນວັນທີ18/12/2017
• ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນເບື້ອງຕົ້ນ ສະບັບເລກທີ 0071/ກຊສ.ກນຊສ-ພບອ, ລົງວັນທີ 17/01/2018
• ໃນວັນທີ 09/03/2018 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບ ປຸງ,
• ຮັບຮອງຄວາມຖືກ ຕ້ອງຂອງບົດລາຍງານ ສະ ບັບເລກທີ0437/ກຊສ.ກນຊສ.ພບອ, ລົງວັນທີ 03/04/2018
• ໃນວັນທີ 24/04/2018 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ 15 ຊຸດ,
• ວັນທີ 08/05/2018 ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານ ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະກອບ ຄໍາເຫັນພາຍໃນ 30 ວັນລັດຖະການ
• ໄດ້ລົງສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະ ຊຸມວິຊາການ ໃນວັນທີ29-31/05/2018, ທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ
• ໃນວັນທີ 11/9/2018 ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາ ຫາລືກ່ຽວກັບ ຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານກັບກົມຄຸ້ມ ຄອງບໍ່ແຮ່,ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ບໍລິ ສັດ,
• ໄດ້ສົ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ໃຫ້ບໍລິສັດ ປັບປຸງບົດລາຍງານສະບັບເລກທີ 1814/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ20/12/2018,
• ໃນວັນທີ09/04/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບ ປັບປຸງ
• ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນແຂວງ/ສູນກາງ ຄາດວ່າຈະຈັດໃນວັນທີ 11/10/2019