ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ໃນວັນທີ13/06/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ
• ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ຂະແໜງການທ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມສະໂນດ ສະບັບເລກທີ0959/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ02/07/2019
• ໄດ້ລົງສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການໃນວັນທີ12/08/2019
• ໃນວັນທີ 20/09/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ