ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ໃນວັນທີ 04/07/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ
• ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ1051/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 18/07/ 2019
• ໃນວັນທີ 25/07/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ 15 ຊຸດ
• ໄດ້ລົງສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ 19/09/2019, ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
• ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນວັນທີ 08/11/2019
• ໄດ້ສົ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 1980/ກຊສ.ກນຊສ,ລົງວັນທີ12 ທັນວາ 2019
• ໃນວັນທີ23 ມັງກອນ 2020 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ