ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ໃນວັນທີ 15/05/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ
• ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ສະບັບເລກທີ 1016/ກຊສ.ກນຊສ, ວັນທີ 11/07/2019;
• ໄດ້ນໍາສົ່ງບົດລາຍງານ ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມສະໂນດ ສະບັບເລກທີ1018/ກຊສ.ກນຊສ, ວັນທີ11/07/2019;
• ໄດ້ລົງພາກສະໜາມຕົວຈິງ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ໃນວັນທີ 16/08/2019, ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ
• ໃນວັນທີ 01/11/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ
• ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນວັນທີ 28/11/2019,ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກນຊສ
• ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2020 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ