ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ ໂຮງງານຜະລິດໂລຫະຂັ້ນພື້ນຖານ2

ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານໂຮງງານຜະລິດໂລຫະຂັ້ນພື້ນຖານ2

• ໃນວັນທີ18/06/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ
• ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ1060/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 23/07/2019
• ໃນວັນທີ02/08/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ 15 ຊຸດມາຍັງ ກນຊສ
• ໄດ້ລົງສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ໃນວັນທີ05/09/2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
• ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019
• ໄດ້ສົ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ສະບັບເລກທີ 1981/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2019