ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ ອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ ລາວ-ອາຊຽນ

ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ ອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ  ລາວ-ອາຊຽນ

• ໃນວັນທີ 23/08/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ ຈາກບໍລິສັດ
• ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ1476/ກຊສ.ກນຊສ, 24 ກັນຍາ 2019
• ໃນວັນທີ 02/10/2019 ໄດ້ຮັບປື້ມ ຈໍານວນ 15 ຊຸດ
• ໄດ້ຮ່າງສະໂນດນໍາສົ່ງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 1713/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 24/10/201