ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

  • ສຳເລັດ ການຮັບຮອງ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ສະບັບເລກທີ 0999/ກຊສ.ກນຊສ ລົງວັນທີ 09/07/2019;
  • ສໍາເລັດຜ່ານການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງບົດລາຍງານ ໃນວັນທີ 12/09/2019;
  • ປະກອບຄໍາເຫັນເພື່ອເຫັນດີໃຫ້ບໍລິສັດນໍາສົ່ງບົດລາຍງານມາຍັງ ກນຊສ ຈໍານວນ 15 ຊຸດ ເພື່ອນໍາສົ່ງໃຫຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວັນທີ 19/09/2019,
  • ໄດ້​ຮັບ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ​15 ຊຸດ ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ກັນຍາ 2019
  • ໄດ້​ສົ່ງ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຂະ​ແໜງ​ການ​ກ່ຽວຂ້ອງ ມີ​ຄໍາ​ເຫັນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກັນຍາ 2019;
  • ກະກຽມ​ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ​ເພື່ອ​ຜ່ານ​​ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
  • ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວິຊາການ ແລະ ລົງກວດກາພາກສະໜາມຕົວຈິງ ໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 2019;
  • ສົ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດລາຍງານ ວັນທີ 25 ທັນວາ 2019;
  • ໄດ້ຮັບປື້ມບົດລາຍງານ ສະບັບປັບປຸງ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2020;
  • ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນແຂວງ/ຂັ້ນສູນກາງ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື