ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານໂຄງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໃນສວນປູກເນື້ອທີ່ 3,000

• ວັນທີ 05-06 ສໍາເລັດຈັດ ກອງປະຊູມ PI;
• ວັນທີ 05/03/2018 ສໍາເລັດກວດກາຄວາມ ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ;
• ວັນທີ05/04/2018ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມວິ ຊາການ ແລະລົງສະ ໜາມ;
• ວັນທີ09/05/2018ສົ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນສະບັບເລກທີ0583, ລົງວັນທີ 08/05/2018ໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດລາຍງານ;
 ວັນທີ 17/10/2018 ຮັບ ບປຜສ ສະບັບປັບປຸງ;
 ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນແຂວງ/ຂັ້ນສູນກາງ(ລໍຖ້າງົບປະມານຈັດກອງປະຊຸມຈາກຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ)