ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ໃນວັນທີ 21/03/2019
• ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ0860/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 12/06/2019
• ໄດ້ລົງສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນເມືອງ ໃນວັນທີ27-28/06/2019 ທີ່ແຂວງຫຼວງ ພະບາງ
• ສໍາເລັດ ສົ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ໃຫ້ບໍລິສັດ ປັບປຸງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ1503/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ
01/10/2019,
• ໃນວັນທີ04 ພະຈິກ 2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ ສະບັບປັບປຸງ
• ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການປັບປຸງບົດລາຍງານ ໃນວັນທີ 25/12/2019