ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ໃນວັນທີ 22/10/2018 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ
• ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ.(1714/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ04/12/2018)
• ໃນວັນທີ 21/12/2018 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ 15 ຊຸດຈາກບໍລິສັດ
• ໄດ້ລົງສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນວັນທີ19-20/02/2019 ທີ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
• ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 0522/ກຊສ.ກນຊສ, ວັນທີ 12/04/2019
• ໃນວັນທີ25/10/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ
• ໄດ້ບົດປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດລາຍງານສະບັບເລກທີ 1804/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 15ພະຈິກ 2019
• ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ