ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ວັນທີ 31/10/2018 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ
• ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ບໍລິສັດ ປັບປຸງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 1720/ກຊສ. ກນຊສ.ພບອ, ລົງວັນທີ05/12/2018
• ວັນທີ10/7201/9 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ
• ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 1393/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 13/09/2019
• ໃນວັນທີ 23/09/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ 15 ຊຸດ
• ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກນຊສ
• ປະຈຸບັນ ກໍາລັງ ຮ່າງບົດປະກອບຄໍາເຫັນ