ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ໃນວັນທີ 30/07/2018 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ
• ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ບໍລິສັດ ປັບປຸງ ບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 1358/ກຊສ. ກນຊສ-ພບອ,ລົງວັນທີ 26/09/2018
• ໃນວັນທີ 07/11/2018 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ
• ໃນວັນທີ 11/02/2019 ໄດ້ຮັບປື້ມ 15 ຊຸດ
• ໄດ້ລົງສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມວີຊາການ ໃນວັນທີ03-04/04/2019, ທີ່ແຂວງອັດຕະປື
• ໃນວັນທີ 15/05/2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ
• ໃນວັນທີ 03/07/2019 ບໍລິສັດ ສະເໜີຂໍອອກໃບຢັ້ງຢືນຊົ່ວຄາວ ເພື່ອເອົາ ໂຄງການເຂົ້າ ຄລທ
• ໃນວັນທີ 10/06/2019 ໄດ້ລາຍງານການນໍາ ກຊສ ຂໍອະນຸມັດອອກໃບຢັ້ງຢືນຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ໂຄງການ (ຕາມໜັງສືລາຍງານສະບັບເລກທີ 1013/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ
10/07/2019
• ໄດ້ ສົ່ງໜັງສືທວງຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະບັບເລກທີ 1063/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ23/07/2019
• ໄດ້ສົ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດລາຍງານສະບັບເລກທີ 1379/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ11/09/2019

• ໃນວັນທີ 06/09/2019ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ