ຂໍ້ມູນໂຄງການ ອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ ລາວ-ອາຊຽນ

ຂໍ້ມູນໂຄງການອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ  ລາວ-ອາຊຽນ

• ເນື້ອທີ່ໂຮງງານ 300 ເຮັກຕາ
• ລາຍລະອຽດໂຄງການ:
– ເຂດຜະລິດອຸປະກອນພະລັງງານ
– ເຂດຜະລິດສ່ວນປະກອບອຸປະກອນໄຟຟ້າ
– ສູນການບໍລິການ ພາຍໃນເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ
– ສູນການຂົນສົ່ງ
– ສູນຄົ້ນຄວ້າໄຟຟ້າ
– ສູນກວດສອບ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດພະລັງງານ