ຂໍ້ມູນໂຄງການ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກຳລັງການຜະລິດ

ຂໍ້ມູນໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກຳລັງການຜະລິດ

• ໃນເນື້ອທີ່ໂຄງການ 12.6 ເຮັກຕາ
• ກໍາລັງການຜະລິດ 300-500 ໂຕນ/ມື້
• ວິທີການປຸງແຕ່ງ ຂົບບົດ, ແຍກແລະ ຫຼອມ