ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ໂຄງການ ໄຟຟູ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແມ່ນກໍາ ລັງການຕິດຕັ້ງ 250 ເມກາວັດ , ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 409 ຮຕ,ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫາດຊັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື
-ອາຍຸສໍາປະທານ 25 ປີ