ຂໍ້ມູນໂຄງການ

-ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງບົວ (ນາເພົ້າ)ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
– ເນື້ອທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ 165 ຮຕ,
-ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 2,000 ເມກາວັດ
– ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງອະສັງຫະລິມະຊັບ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ ຈໍາກັດ
-ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ກຣິນອິນເນີຈີຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ສຶກສາ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ