ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ເນື້ອທີ່ຂອງໂຄງການ 69.4 ກມ2;
• ປະລິມານແຮ່ສະສົມ: ແຮ່ຄໍາ, ທອງ, ນິແກນ, ໂກບານ, ເງິນ ແລະ ເຫຼັກປະມານ 36.327.356 ໂຕນ, ໃນນັ້ນ, ມີປະລິມານ ສະສົມແຮ່ຄໍາ21.881.600 ໂຕນ;
• ກໍາລັງການຂຸດຄົ້ນ: ມີອັດຕາການຂຸດຄົ້ນ 95% ຈະສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້34.510.988,20 ໂຕນ;
• ກໍາລັງການຜະລິດ 1.725.549 ໂຕນ/ປີ;
• ອາຍຸສໍາປະທານໂຄງການໄລຍະສໍາປະທານ 23 ປີ (ໄລຍະກໍ່ສ້າງ 02 ປີ,ໄລຍະດໍາເນີນງານ 20 ປີ, ໄລຍະປິດບໍ່01 ປີ)
• ວິທີການຂຸດຄົ້ນຂຸດຄົ້ນແບບເປີດໜ້າດິນ.
• ວິທີການປຸງແຕ່ງດ້ວຍວິທີແບບໃຊ້ວິທີແຍກດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ, Direct Reduced Iron (DRI),Pressure Acid Leach, ແບບອ່າງບົ່ມ