ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ ແລະ ແຮ່ທອງ  ເຂດບ້ານມ່ວງຄໍາ, ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນເນື້ອທີ່ 9,38 ກມ2 ຂອງບໍລິສັດ ຮ່ວມໃຈ ສໍາຫຼວດ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ

• ໃນເນື້ອທີ່ໂຄງການ 9,38 ກມ2

• ປະລິມານແຮ່ສະສົມຄາດວ່າມີແຮ່ຄໍາທັງໝົດ 1,757,670.48 ໂຕນແຮ່ແລະ ປະລິມານສະສົມແຮ່ທອງທັງໝົດ198,816.14 ໂຕນແຮ່,• ກໍາລັງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ໄດ້ລະບຸ
• ກໍາລັງການຜະລິດ10.130 ໂຕນ/ປີ.
• ອາຍຸສໍາປະທານໂຄງການ 15 ປີ
• ວິທີການຂຸດຄົ້ນແບບອຸໂມງໃຕ້ດິນ.
• ວິທີການປຸງແຕ່ງ ແບບຟູລອຍ ແລະແບບຖ່ວງຈໍາເພາະ.