ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ໂຄງການມີ ເນື້ອທີ່ລວມ ທັງໝົດ 20ເຮັກຕາ.
• ມີກໍາລັງການຕິດຕັ້ງການຜະລິດທັງໝົດເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 10,000 – 50,000ລິດ/ມື້. ມີຄວາມຕ້ອງການ ມັນຕົ້ນດິບ21,600 ໂຕນ/ປີ, ສານເຄມີປຸງແຕ່ງ,ໂມລາກ (ການໍ້າຕານ), ແປ້ງມັນຕົ້ນ,ນໍ້າຢາບໍ່ບໍາບັດ ນໍ້າເສຍ ແລະ ອື່ນໆ.
• ອາຍ ຸໂຄງການ (ຍັງບໍ່ທັນກໍານົດ)
• ວິທີການຜະລິດ ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ :ALFA LAVAL ຈາກປະເທດອິນເດຍ ໂດຍບໍລິສັດ PRAJ ເຊິ່ງໄດ້ມາດຕະຖານ ISO 9001-2008ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມແມ່ນນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີ