ຂໍ້ມູນໂຄງການ

·  ເນື້ອ​ທີ່ 840.9 ຮຕ;

·  ອາຍຸ​ສຳ​ປະທານ 50 ປີ

·  ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປູກ​ຢາງພາລາບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ, ການປ່ຽນ​ແປງຂອງ​ສະພາບ​ດິນຟ້າອາກາດ  ​ແລະ ວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ຕະຫຼາດສາກົນ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ​ຈຶ່ງໄດ້​ຫັນປ່ຽນ​ທິດ​ທາງການດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ​​ເພື່ອ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ໄປ​ຕາມ​ສະພາບ​ກົນ​ໄກ​ຕະຫຼາດ. ປັດຈຸ​ບັນ​ທາງ​ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ​ໄດ້​ມີການບຸກເບີກຕົ້ນຢາງພາລາອອກ ແລ້ວ​ປູກ​ໝາກ​ໄມ້​ແຕ່ລະ​ປະ​ເພດ​ໄປ​ເກືອບ​ໝົດ​ແລ້ວ;

·  ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການພັດທະນາ ປະກອບມີ 2 ກິດຈະກຳ ຄື:

​​1). ປູກໝາກໄມ້ກິນໝາກປະເພດ ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່, ໝາກລໍາໄຍ, ໝາກຖົ່ວລຽນ, ໝາກອາໂວກາໂດ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີ້, ໝາກມັງກອນ ແລະ ໝາກໜອດ ໃນເນື້ອທີ່ 636.5 ເຮັກຕາ;

2). ປູກໝາກພິກໄທ ໃນເນື້ອທີ່ 204.4 ເຮັກຕາ

·  ເຕັກນິກການປູກ: ໄລຍະຫ່າງຕົ້ນໄມ້3×4 m, ຂະໜາດຂຸມປູກ 60x6o cm;

·  ການໃສ່ຝຸ່ນ:ແມ່ນນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ 50 %ຫຼືປຸ໋ຍຊີວະພາບ 200-300 g, ປຸ໋ຍ NPK 16-16-08 ກ່ອນຈະນໍາຕົ້ນໄມ້ວາງໃສ່ຂຸມ ຄວນໂຮຍດ້ວຍຊັ້ນດິນປະສົມດ້ວຍຝຸ່ນ ແລະ DAP 100 g;

(ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ 9 ຊະນິດ)

2      ຕົ້ນມ່ວງ: ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 50 ປີ

·     ຊ່ວງໄລຍະໝາກໄມ້ຈັບຊ່ວງນີ້ມັກມີແມງວັນເຈາະໝາກສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ. ຕໍ່ກັບແມງໄມ້ຊະນິດນີ້ພວກເຮົາບໍ່ຄວນໃຊ້ສານເຄມີພົ່ນເທື່ອ ຄວນໃຊ້ວິທີດັກຈັບ VIZUBON-D ເພື່ອລໍ້ເອົາແມງວັນຜູ້.

·     ພະຍາດ: ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ ແມ່ນພະຍາດຢູ່ເທິງດອກ ແລະເທິງໃບ. ນຳໃຊ້ປະເພດຢາເຊັ່ນ: Vicarben, Vivil, Vimonyl, Viroval…

·     ພະຍາດໝາກເນົ່າ: ຍ້ອນເຊື້ອລາ Xanthomonas ສາມາດປ້ອງກັນດ້ວຍ Newkasuran

ການປ້ອງກັນ/ກໍາຈັດສັດຕູພືດ ໂດຍໃຊ້ຖົງຫຸ້ມຫໍ່ໝາກ ແຕ່ເລີ່ມເປັນ ຈົນເກັບຜົນ

3    ຕົ້ນໝາກມີ້:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 40 ປີ

ເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມ້ ແລະ ມອດ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນໂຮຍດ້ວຍຢາ nokap ໃສ່ດິນ ແລະ ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດຊີວະສາດທີ່ມີຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດໃຊ້ຢາ cabendazim ພົ່ນຂ້າເຊື້ອລາ.

4   ຕົ້ນໝາກຖົ່ວລຽນ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ອາຍຸຂອງຕົ້ນໄມ້ ເລີ່ມແຕ່ 5-40-50 ປີ, ສະເລ່ຍໝາກໜຶ່ງມີນ້ຳໜັກແຕ່ 2-4,5 kg/ໝາກ.

ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

ເພື່ອກຳຈັດເຊື້ອລາ ພະຍາດບາງຊະນິດ ແລະ ແມງໄມ້ ໃນຊ່ວງການປູກ ການຂຸດຂຸມ ແຕ່ລະຂຸມແມ່ນໃຊ້ປູນຂາວ 0,5kg ໂຮຍ.

5   ຕົ້ນໝາກຜຸກ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 40 – 50 ປີ

ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

ແມງໄມ້: ແມງບົ້ງ, ແມງມຸມແດງ ແລະ ແມງມຸມຂາວ ບົ້ງແມງກະເບື້ອ….

ພະຍາດ: anthracnose leaf ແລະ ພະຍາດສະເກັດແຜ, ພະຍາດຍ້ອນ, ໄວຣັສ….

ນໍາໃຊ້ຢາ Supertac 250EC 40 ml/ຖັງ 8 ລິດ, Alfamite 15 EC, 20WP, Koben 15EC, Tifany 15EC, 18EC, 25EC 30 g/ຖັງ 8 ລິດ

ແລະ ການປ້ອງກັນ/ກໍາຈັດສັດຕູພືດ ໂດຍໃຊ້ຖົງຫຸ້ມຫໍ່ໝາກ ແຕ່ເລີ່ມເປັນ ຈົນເກັບຜົນ

6  ຕົ້ນໝາກລໍາໄຍ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 5 – 50 ປີ

ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ເຊັ່ນ: ແມງບົ້ງກິນລຳໂຕ, ເພ້ຍແປ້ງ,  ເຈຍ, ຂີ້ໝ້ຽນ, ແມງໄມ້, ພະຍາດໃບແຫ້ງຕາຍທັງຕົ້ນ …

ນໍາໃຊ້ຢາ Vitako 40WG  4,5/ຖັງ 18 ລິດ, Actara 25WG 30 g/ຖັງ 18 ລິດ…

·        ແລະ ການປ້ອງກັນ/ກໍາຈັດສັດຕູພືດ ໂດຍໃຊ້ຖົງຫຸ້ມຫໍ່ໝາກ ແຕ່ເລີ່ມເປັນ ຈົນເກັບຜົນ

7   ຕົ້ນໝາກມັງກອນ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 1 – 15 ປີ

.ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

–        ມົດ: ທຳຄວາມສະອາດສວນ ເກັບທ້ອນໃບໄມ້, ໃບແຫ້ງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນພັກຂອງມົດ, ໃຊ້ນ້ຳຕານ ຫຼືຂີ້ໝາກພ້າວແຫ້ງ ປະສົມກັບສານເຄມີ (Regent) ເພື່ອກຳຈັດມົດ ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວ ບັນດາປະເພດແມງໄມ້ປີກແຂງ ແລະ ສວນທີ່ຖືກທຳລາຍແຮງ, ເມື່ອຕົ້ນມີດອກຈູມ, ສາມາດໃຊ້ສານເຄມີ ເພື່ອກຳຈັດແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນໄລຍະເວລາຢ່າງປອດໄພ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ສານເຄມີກ່ອນໜຶ່ງອາທິດເກັບຜົນ.

–        ຫອຍທາກ: ຢອດໃສ່ດອກ ໃສ່ໝາກ ບ່ອນທີ່ຫອຍທາກມັນເຕົ້າໂຮມ ດ້ວຍຢາກຳຈັດຫອຍທາກ (deadline, bullet, yellow-k).

8     ຕົ້ນໝາກອາໂວກາໂດ: ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 50 ປີ

ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

·        ເຮ້ຍຝ້າຍ: ມັກພົບເຫັນໃນລະດູຝົນ, ພົ່ນນ້ຳເມືອໃສ່ໃບອ່ອນ, ໝາກອ່ອນເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ໃຫຍ່ ໃຊ້ສານ supracide, suprathion, bassa …

9   ຕົ້ນໝາກໜອດ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 1 – 3 ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວປູກໃໝ່

–        ມາດຕະການທາງເຄມີ: ນຳໃຊ້ປະເພດຢາ ສະເພາະດ້ານ ຊຶ່ງມີຊື່ທາງການຄ້າ ຄື: Amistatop 250 SC (h/c Azoxystrobin), Ridomil Gold 68 WP(h/c Mancozeb + Metalaxyl- M), Score 250EC(h/c Difenoconazole), Topsin M 70 WP (h/c Thiophanate-Methyl), Stamer…

10   ຕົ້ນໝາກພິກໄທ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 15 ປີ

ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

–         ພະຍາດຈຳນວນໜື່ງທີ່ມັກພົບເຫັນ, ພະຍາດຍ້ອນໄວຣັດ, ພະຍາດຫ່ຽວຕາຍ, ພະຍາດໃບເຫຼືອງຄ່ອຍໆຕາຍ, ພະຍາດຍ້ອນເຊື້ອລາ thytophthora, ພະຍາດໃບດໍາ lasiodiplodia (ຍ້ອນເຊື້ອລາ theobromae), ພະຍາດເຫັດແດງ ຍ້ອນເຊື້ອລາ corticiumsalmonicolor….

–      ນໍາໃຊ້ຢາ Ridomil Gold 68WG 50/ຖັງ 18 ລິດ, Actara 25WG 30 g/ຖັງ 18 ລິດ, Bordeau M25WP Cop 50/ຖັງ 18 ລິດ.

situs slot gacor

situs judi togel slot

situs judi online terpercaya

Situs Judi Togel Slot Online Terpercaya Indonesia

slot pulsa

situs judi slot online

togel slot casino online

istana slot online

istanaslot

Situs Judi Slot Deposit Pulsa

judi slot gacor terpercaya

istana slot

istana slot situs slot

ISTANAIMPIAN GROUP

ISTANASLOT

judi slot online gacor

slot win rate tinggi

judi slot online gacor

slot deposit pulsa

istana impian 2

istana impian

istanaimpian slot online

agen togel casino

judi live casino

agen togel casino

istana impian 4

istana impian

istana impian 3

gangster4d

uno prediksi

prediksi togel istanaimpian

slot online gacor 2023

raja situs judi slot

https://www.interactworldwide.org/

slot online gacor

slot online terbaik 2023

Daftar Slot Online Gacor 2023

Situs Judi Slot Demo Pragmatic

slot deposit dana Terbaru 2023

istanaslot

istana slot online

slot88

https://134.209.107.98:777/

https://buletin303.com/

istanaslot

slot dana

https://blog.libero.it/wp/slotdana/2023/05/19/agen-judi-slot-deposit-dana/

https://platform.blocks.ase.ro/blog/index.php?entryid=26210

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=2

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=3

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=4

https://t.me/s/togelslot88gacor

https://t.me/s/situsslot

https://telegram.me/s/situsslot

https://medium.com/@gulaiayam8899

https://medium.com/@gulaiayam8899/about

https://medium.com/@gulaiayam8899/berita-terkini-seputar-slot-gacor-dan-togel-online-69848fa6e114

https://medium.com/@gulaiayam8899/rahasia-kesuksesan-dalam-permainan-slot-9a0664549e1b

https://medium.com/@gulaiayam8899/rtp-slot-gacor-auto-sultan-7e23ec9e7afb

https://medium.com/@gulaiayam8899/misteri-slot-gacor-bb02b74acd18

angka toto

https://istana-gacor.xyz/

https://istana-gacor.com/

https://www.istanaslotgacor.xyz/

https://istanaslot.w3spaces.com/

https://slot-toto.netlify.app/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

slot pulsa

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

situs togel
slot777
slot gacor
https://dilmil-padang.go.id/slot-pulsa/
https://dilmil-padang.go.id/slot-dana/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/