ຂໍ້ມູນໂຄງການ

·  ເນື້ອ​ທີ່ 840.9 ຮຕ;

·  ອາຍຸ​ສຳ​ປະທານ 50 ປີ

·  ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປູກ​ຢາງພາລາບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ, ການປ່ຽນ​ແປງຂອງ​ສະພາບ​ດິນຟ້າອາກາດ  ​ແລະ ວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ຕະຫຼາດສາກົນ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ​ຈຶ່ງໄດ້​ຫັນປ່ຽນ​ທິດ​ທາງການດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ​​ເພື່ອ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ໄປ​ຕາມ​ສະພາບ​ກົນ​ໄກ​ຕະຫຼາດ. ປັດຈຸ​ບັນ​ທາງ​ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ​ໄດ້​ມີການບຸກເບີກຕົ້ນຢາງພາລາອອກ ແລ້ວ​ປູກ​ໝາກ​ໄມ້​ແຕ່ລະ​ປະ​ເພດ​ໄປ​ເກືອບ​ໝົດ​ແລ້ວ;

·  ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການພັດທະນາ ປະກອບມີ 2 ກິດຈະກຳ ຄື:

​​1). ປູກໝາກໄມ້ກິນໝາກປະເພດ ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່, ໝາກລໍາໄຍ, ໝາກຖົ່ວລຽນ, ໝາກອາໂວກາໂດ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີ້, ໝາກມັງກອນ ແລະ ໝາກໜອດ ໃນເນື້ອທີ່ 636.5 ເຮັກຕາ;

2). ປູກໝາກພິກໄທ ໃນເນື້ອທີ່ 204.4 ເຮັກຕາ

·  ເຕັກນິກການປູກ: ໄລຍະຫ່າງຕົ້ນໄມ້3×4 m, ຂະໜາດຂຸມປູກ 60x6o cm;

·  ການໃສ່ຝຸ່ນ:ແມ່ນນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ 50 %ຫຼືປຸ໋ຍຊີວະພາບ 200-300 g, ປຸ໋ຍ NPK 16-16-08 ກ່ອນຈະນໍາຕົ້ນໄມ້ວາງໃສ່ຂຸມ ຄວນໂຮຍດ້ວຍຊັ້ນດິນປະສົມດ້ວຍຝຸ່ນ ແລະ DAP 100 g;

(ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ 9 ຊະນິດ)

2      ຕົ້ນມ່ວງ: ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 50 ປີ

·     ຊ່ວງໄລຍະໝາກໄມ້ຈັບຊ່ວງນີ້ມັກມີແມງວັນເຈາະໝາກສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ. ຕໍ່ກັບແມງໄມ້ຊະນິດນີ້ພວກເຮົາບໍ່ຄວນໃຊ້ສານເຄມີພົ່ນເທື່ອ ຄວນໃຊ້ວິທີດັກຈັບ VIZUBON-D ເພື່ອລໍ້ເອົາແມງວັນຜູ້.

·     ພະຍາດ: ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ ແມ່ນພະຍາດຢູ່ເທິງດອກ ແລະເທິງໃບ. ນຳໃຊ້ປະເພດຢາເຊັ່ນ: Vicarben, Vivil, Vimonyl, Viroval…

·     ພະຍາດໝາກເນົ່າ: ຍ້ອນເຊື້ອລາ Xanthomonas ສາມາດປ້ອງກັນດ້ວຍ Newkasuran

ການປ້ອງກັນ/ກໍາຈັດສັດຕູພືດ ໂດຍໃຊ້ຖົງຫຸ້ມຫໍ່ໝາກ ແຕ່ເລີ່ມເປັນ ຈົນເກັບຜົນ

3    ຕົ້ນໝາກມີ້:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 40 ປີ

ເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມ້ ແລະ ມອດ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນໂຮຍດ້ວຍຢາ nokap ໃສ່ດິນ ແລະ ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດຊີວະສາດທີ່ມີຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດໃຊ້ຢາ cabendazim ພົ່ນຂ້າເຊື້ອລາ.

4   ຕົ້ນໝາກຖົ່ວລຽນ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ອາຍຸຂອງຕົ້ນໄມ້ ເລີ່ມແຕ່ 5-40-50 ປີ, ສະເລ່ຍໝາກໜຶ່ງມີນ້ຳໜັກແຕ່ 2-4,5 kg/ໝາກ.

ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

ເພື່ອກຳຈັດເຊື້ອລາ ພະຍາດບາງຊະນິດ ແລະ ແມງໄມ້ ໃນຊ່ວງການປູກ ການຂຸດຂຸມ ແຕ່ລະຂຸມແມ່ນໃຊ້ປູນຂາວ 0,5kg ໂຮຍ.

5   ຕົ້ນໝາກຜຸກ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 40 – 50 ປີ

ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

ແມງໄມ້: ແມງບົ້ງ, ແມງມຸມແດງ ແລະ ແມງມຸມຂາວ ບົ້ງແມງກະເບື້ອ….

ພະຍາດ: anthracnose leaf ແລະ ພະຍາດສະເກັດແຜ, ພະຍາດຍ້ອນ, ໄວຣັສ….

ນໍາໃຊ້ຢາ Supertac 250EC 40 ml/ຖັງ 8 ລິດ, Alfamite 15 EC, 20WP, Koben 15EC, Tifany 15EC, 18EC, 25EC 30 g/ຖັງ 8 ລິດ

ແລະ ການປ້ອງກັນ/ກໍາຈັດສັດຕູພືດ ໂດຍໃຊ້ຖົງຫຸ້ມຫໍ່ໝາກ ແຕ່ເລີ່ມເປັນ ຈົນເກັບຜົນ

6  ຕົ້ນໝາກລໍາໄຍ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 5 – 50 ປີ

ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ເຊັ່ນ: ແມງບົ້ງກິນລຳໂຕ, ເພ້ຍແປ້ງ,  ເຈຍ, ຂີ້ໝ້ຽນ, ແມງໄມ້, ພະຍາດໃບແຫ້ງຕາຍທັງຕົ້ນ …

ນໍາໃຊ້ຢາ Vitako 40WG  4,5/ຖັງ 18 ລິດ, Actara 25WG 30 g/ຖັງ 18 ລິດ…

·        ແລະ ການປ້ອງກັນ/ກໍາຈັດສັດຕູພືດ ໂດຍໃຊ້ຖົງຫຸ້ມຫໍ່ໝາກ ແຕ່ເລີ່ມເປັນ ຈົນເກັບຜົນ

7   ຕົ້ນໝາກມັງກອນ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 1 – 15 ປີ

.ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

–        ມົດ: ທຳຄວາມສະອາດສວນ ເກັບທ້ອນໃບໄມ້, ໃບແຫ້ງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນພັກຂອງມົດ, ໃຊ້ນ້ຳຕານ ຫຼືຂີ້ໝາກພ້າວແຫ້ງ ປະສົມກັບສານເຄມີ (Regent) ເພື່ອກຳຈັດມົດ ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວ ບັນດາປະເພດແມງໄມ້ປີກແຂງ ແລະ ສວນທີ່ຖືກທຳລາຍແຮງ, ເມື່ອຕົ້ນມີດອກຈູມ, ສາມາດໃຊ້ສານເຄມີ ເພື່ອກຳຈັດແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນໄລຍະເວລາຢ່າງປອດໄພ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ສານເຄມີກ່ອນໜຶ່ງອາທິດເກັບຜົນ.

–        ຫອຍທາກ: ຢອດໃສ່ດອກ ໃສ່ໝາກ ບ່ອນທີ່ຫອຍທາກມັນເຕົ້າໂຮມ ດ້ວຍຢາກຳຈັດຫອຍທາກ (deadline, bullet, yellow-k).

8     ຕົ້ນໝາກອາໂວກາໂດ: ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 50 ປີ

ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

·        ເຮ້ຍຝ້າຍ: ມັກພົບເຫັນໃນລະດູຝົນ, ພົ່ນນ້ຳເມືອໃສ່ໃບອ່ອນ, ໝາກອ່ອນເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ໃຫຍ່ ໃຊ້ສານ supracide, suprathion, bassa …

9   ຕົ້ນໝາກໜອດ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 1 – 3 ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວປູກໃໝ່

–        ມາດຕະການທາງເຄມີ: ນຳໃຊ້ປະເພດຢາ ສະເພາະດ້ານ ຊຶ່ງມີຊື່ທາງການຄ້າ ຄື: Amistatop 250 SC (h/c Azoxystrobin), Ridomil Gold 68 WP(h/c Mancozeb + Metalaxyl- M), Score 250EC(h/c Difenoconazole), Topsin M 70 WP (h/c Thiophanate-Methyl), Stamer…

10   ຕົ້ນໝາກພິກໄທ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 15 ປີ

ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

–         ພະຍາດຈຳນວນໜື່ງທີ່ມັກພົບເຫັນ, ພະຍາດຍ້ອນໄວຣັດ, ພະຍາດຫ່ຽວຕາຍ, ພະຍາດໃບເຫຼືອງຄ່ອຍໆຕາຍ, ພະຍາດຍ້ອນເຊື້ອລາ thytophthora, ພະຍາດໃບດໍາ lasiodiplodia (ຍ້ອນເຊື້ອລາ theobromae), ພະຍາດເຫັດແດງ ຍ້ອນເຊື້ອລາ corticiumsalmonicolor….

–      ນໍາໃຊ້ຢາ Ridomil Gold 68WG 50/ຖັງ 18 ລິດ, Actara 25WG 30 g/ຖັງ 18 ລິດ, Bordeau M25WP Cop 50/ຖັງ 18 ລິດ.