ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ໃນເນື້ອທີ່ໂຄງການ 9,38 ກມ2

• ປະລິມານແຮ່ສະສົມຄາດວ່າມີແຮ່ຄໍາທັງໝົດ 1,757,670.48 ໂຕນແຮ່ແລະ ປະລິມານສະສົມແຮ່ທອງທັງໝົດ198,816.14 ໂຕນແຮ່,• ກໍາລັງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ໄດ້ລະບຸ
• ກໍາລັງການຜະລິດ10.130 ໂຕນ/ປີ.
• ອາຍຸສໍາປະທານໂຄງການ 15 ປີ
• ວິທີການຂຸດຄົ້ນແບບອຸໂມງໃຕ້ດິນ.
• ວິທີການປຸງແຕ່ງ ແບບຟູລອຍ ແລະແບບຖ່ວງຈໍາເພາະ