ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ເນື້ອທີ່ສໍາປະທານ 125,5 ກມ2
• ມີເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນ ຢູ່ເຂດບ້ານຢານາງ ມີເນື້ອທີ່ 24,92 ກມ2,
• ມີປະລິມານແຮ່ສະສົມທັງໝົດ1.427.839 ໂຕນ
• ກໍາລັງການຂຸດຄົ້ນ (ຍັງບໍ່ທັນກໍານົດ)
• ອາຍຸໂຄງການ (ຍັງບໍ່ທັນກໍານົດ)
• ໃຊ້ວິທີຂຸດຄົ້ນແບບໃຕ້ດິນ,
• ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແມ່ນນໍາໃຊ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ຢູ່ເຂດບ້ານຜາປົນ