ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ເນື້ອທີ່ໂຄງການ 1,5 ກມ2 ,
• ປະລິມານແຮ່ສະສົມ 348.988 ໂຕນ
• ກໍາລັງການຂຸດຄົ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸ
• ກໍາລັງການປຸງແຕ່ງ 50.000 ໂຕນຕໍ່ປີ,
• ໃນນັ້ນຈະສາມາດປຸງແຕ່ງໃຫ້ໄດ້ຊືນ6.233 ໂຕນ ແລະ ເງິນ 19.500 ກິໂລກະລາມ
• ອາຍຸສໍາປະທານໂຄງການ 09 ປີ
• ວິທີການຂຸດຄົ້ນແບບບໍ່ເປີດ
• ວິທີການປຸງແຕ່ງ ແມ່ນໃຊ້ວິທີຄວາມຖ່ວງຈໍາເພາະ ແລະ ແບບຟູລອຍ