ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ຕັ້ງຢູ່ມ. ຜາອຸດົມ, ຂ. ບໍ່ແກ້ວ
• ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ37.5
• ອ່າງເກັບນໍ້າ. 370 ເຮັກຕາ
• ປະເພດເຂື່ອນຄອນກຣິດ