ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

-ການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ມາຈາກກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆລວມທັງອາຍເສຍຈາກພາຫະສະຂົນສົ່ງ, ພາຫະນະແລະຈາກອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ
– ການປ່ອຍອາຍພິດ CO2(NO2, SO2,CO2) ຝຸ່ນລະອອງແມ່ນເປັນສາເຫດມາຈາກການລົບກວນແລະການເຄື່ອນຍ້າຍຊັ້ນດີນອອກ.ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ພັດມາຈາກສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ລົດບັນທຸກແລະພາຫະນະແລະການຕອກເສົາຕ່າງໆ.
– ບໍມີຜົນກະທົບທາງກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ