ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
•ດ້ານສັງຄົມໂດຍຈະຜ່ານທັງໝົດ 18ບ້ານ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊເສດຖາ (ມີ 12 ບ້ານ)ແລະ ເມືອງໄຊທານີ(ມີ 6ບ້ານ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.