ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

 ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ສາຍນໍ້າປະກອບມີ:ນໍ້າຊານ, ຫ້ວຍສຽດ ແລະ ຫ້ວຍໂພ,ສະພາບປ່າ: ເຂດບ້ານນາໂພ ເນື້ອທີ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ສາຍນໍ້າປະກອບມີ:ນໍ້າຊານ, ຫ້ວຍສຽດ ແລະ ຫ້ວຍໂພ,ສະພາບປ່າ: ເຂດບ້ານນາໂພ ເນື້ອທີ່12.16 ກມ2 ນອນໃນ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແຫລ່ງນໍ້າມັງ-ນໍ້າງຽບ1155.74 ຮຕ ປະກອບມີ: ປ່າປະສົມ553.59 ຮຕ, ປ່າເຫລົ່າ 281.79 ຮຕ,ປ່າໄມ້ປ່ອງ 160.48 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ 139.88 ຮຕ. ເຂດບ້ານຫ້ວຍສຽດເນື້ອທີ່ 3 ກມ2, ປະກອບມີ: ປ່າປະສົມ23.34 ຮຕ, ປ່າເຫລົ່າ 182.52 ຮຕ,
ສວນປູກໄມ້17.94 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ 76.22 ຮຕ
 ດ້ານສັງຄົມ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ໂຄງການມີ2 ບ້ານຄື: ບ້ານນາໂພ, ບ້ານຫ້ວຍສຽດ, ຊຶ່ງບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ໂຄງການຕໍ່າສຸດ 4 ກິໂລ ແລະ ໄກສຸດແມ່ນ 20 ກິໂລ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງລ້ອງຊານ  26 ກມ