ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

ໂຄງການຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ກົ່ວ, ຊືນ, ຊັງ​ກະ​ສີ, ​ເງິນ ຢູ່​ເຂດ​ຜາ​ພູ​ເງິນ, ບ້ານ​ທ່າ​ຍໍ ​ເມືອງ​ຫີນ​ບູນ ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ຂອງ​ບໍລິສັດ ຜາພູເງິນ ມາຍນິ້ງ ຈໍາກັດ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ປ່າໄມ້ ເຂດສໍາປະທານສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນກວມເອົາຜາຫີນປູນ ເປັນລັກສະນະໜໍ່ຊໍ່ຟ້າ (ຫີນ ໜາມໜໍ່) ຈັດເຂົ້າເປັນໂຄງສ້າງຫີນປູນ, ສາຍນໍ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດໂຄງການມີສາຍຫ້ວຍງີ້ວ,ຫ້ວຍແໜ່ງ, ແລະ ຫ້ວຍອາດສາຍ ທີ່ໄຫຼລົງສູ່ສາຍນໍ້າປະແທ່ນ ເຊິ່ງຄຸນນະພາບນໍ້າຂອງນໍ້າປະແທ່ນ ອາດເຊື່ອມໂຊມແລະ ມີຄຸນະພາບຕໍ່າ ຍ້ອນການເຊາະລ້າງຈາກຂະບວນການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງ ແລະສິ່ງເສດເຫລືອຈາກໂຄງການ ລວມທັງການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນລົງສູ່ແມ່ນໍ້າ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າຕື້ນເຂີນ ແລະ ມີມົນລະພິດ, ຜົນກະທົບ ຕໍ່ທໍລະນີສາດ ຈາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່ໃຕ້ດິນອາດຈະເປັນສາເຫດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຍຸບຕົວ ແລະ ນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍລະດັບຊັ້ນດິນ, ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເກີດຝຸ່ນລະອອງເກີດຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງພາຫານະຕ່າງໆ, ການບຸກເບີກ ໃນອຸມຸງໃຕ້ດິນ,ການຊີເຈາະລະເບີດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການຂຸດເຈາະ ລວມທັງການຄົບແຮ່ກ່ອນປ້ອນເຂົ້າໂຮງງານ

• ດ້ານສັງຄົມ

ໂຄງການ ບໍ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ, ບັນຫາຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ການຈໍາກັດເຂົ້າຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຂອງປະຊາຊົນ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າປະແທ່ນ, ການສັນຈອນ, ສຽງດັ່ງຈາກໂຮງງານຄົບແຮ່ ແລະ ອື່ນໆ.