ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ນອນຢູ່ໃນປ່າຜະລິດເຂດປ່າຊາງ-ປຸ່ງຫົກທັງໝົດ, ສາຍນໍ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດໂຄງການ ມີນໍ້າກາດ ຫ່າງຈາກໂຮງງານປະມານ 50 ແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກນໍ້າປູປະມານ 600 ແມັດ;
• ດ້ານສັງຄົມ: ບ້ານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ມີ 05 ບ້ານຄື: ບ້ານບໍ່, ບ້ານຜາເມືອງ, ບ້ານຜາໃດ, ບ້ານໂພນແຍງ ແລະບ້ານໂພນສູງ ແຕ່ບໍ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ,ແຕ່ໄກວມເອົາດິນນາ, ດິນຄັງສັດ, ດິນສວນກ້ວຍ, ດິນສວນ ຂອງປະຊາຊົນ ແຕ່ບໍລິສັດ ໄດ້ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບໃຫ້ພຽງ 03ບ້ານ;