ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ : ບັນຫາກິ່ນເໝັນແລະ ນໍ້າເປື້ອນຈາກຂະບວນການຜະລິດ
• ດ້ານສັງຄົມ: ບ້ານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນບ້ານພິກນ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ຍ້ອນເນື້ອທີ່ດິນດັ່ງກ່າວເປັນເຂດດິນຂອງບໍລິສັດເອງ