ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ໄລຍະດໍາເນີນກິດຈະການອາດຈະເກີດບັນຫາກິ່ນເໝັນ, ນໍ້າເປື້ອນ.
• ດ້ານສັງຄົມ: ບ້ານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນບ້ານມັນຈີ ແຕ່ບໍ່ມີຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນອນຢູ່ເຂດສໍາປະທານໂຮງງານຜະລິດເຫຍື່ອເຈ້ຍ 152 ຮຕ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຜະລິດ ໄດ້ມີການສໍາປະທານຈາກລັດຖະບານແລ້ວ