ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

·  ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ປ່າ​ໄມ້, ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ, ນໍ້າ​ເປື້ອນ, ການ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ, ອາກາດ(ບໍ່ມີ): ຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນແຫ້ງ, ຂາດທາດບໍາລຸງລ້ຽງ ແລະ ອັດແໜ້ນ; ເກີດການເຊາະເຈື່ອນ ກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ສັດນໍ້າ, ​ສານ​ເຄມີ ກະທົບຕໍ່ ​​ອາກາດ, ດິນ, ​ແຫຼ່ງນໍ້າ, ກີ່ນ​ (ເໝັນ ​ແລະ ກີ່​ນຂີ​ວ), ສຸຂະພາບ; ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ ​​ເຊັ່ນ​ກະປ໋ອງ​ຢາຂ້າ​ຫຍ້າ (ສໍາລັບການກໍາຈັດຫຍັາຈາກສວນປູູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຂອງໂຄງການ ເລີກນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ 1 ປີ ຜ່ານມາແລ້ວ ເຊິ່ງຖືກຫ້າມນໍາມາໃຊ້ ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງທ່າແຕງ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ປັດຈຸບັນແມ່ນນໍາໃຊ້ແຮງງານໃຊ້ຈັກຕັດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືເສຍຫຍ້າ.), ຢາປາບສັດຕູພືດ, ​ເປົ່າ​ປຸ໋ຍ, ຖົງຢາງ…, ສຽງດັງ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງ ຈາກການບຸກເບີກພື້ນທີ່, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກແຄ້ມພັກ ແລະ ພະນັກງານ ຈະມີ ປະລິມານ 0.6 ກິໂລ/ຄົນ/ມື້ ທາງໂຄງງານ ມີພະນັກງານ 1266 ຄົນ ສະເລ່ຍແລ້ວ ປະມານ 759.6 ກິໂລ/ມື້;

·   ດ້ານ​ສັງຄົມ (ທີ່​ດິນ​ປຸກ​ສ້າງ, ດິນ​ກະສິກໍາ, ການ​ຈັດ​ສັນ​ຍົກຍ້າຍ​ປະຊາຊົນ, ສະຖານ​ທີ່​ວັດຖຸບູຮານ (ບໍ່ມີ): ບໍ່ກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ເນື່ອງເປັນເນື້ອທີ່ເກົ່າຂອງໂຄງການປູກຢາງພາລາ ຊຶ່ງສຳເລັດການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃນເມື່ອກ່ອນແລ້ວ. ປະຊາຊົນສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນເຂດດັ່ງກ່າວ;