ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍໂຄງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໃນສວນປູກເນື້ອທີ່ 3,000

 ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ມີເນື້ອທີ່ຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ພື້ນທີ່ຂອງເຂດ 3 ປະເພດປ່າມີຄື:
•ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍເມືອງໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກວມເອົາເນື້ອທີ່0.002 ເຮັກຕາ;
•ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງເມືອງໂພນໂຮງແຂວງວຽງຈັນ ກວມເອົາເນື້ອທີ່22.09ເຮັກຕາ;

•ປ່າປ້ອງກັນພູອິນທິນຂອງແຂວງເມືອງຫີນເຫີບແລະ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 661.44 ເຮັກຕາ;
•ປ່າປ້ອງກັນພູສາມສ້າງຂອງເມືອງເມືອງສັງທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກວມເອົາເນື້ອທີ່129.76 ເຮັກຕາ;
•ປ່າປ້ອງກັນພູຊ້າງຂອງເມືອງ ເມືອງປາກລາຍແຂວງໄຊຍະບູລີ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 3.56ເຮັກຕາ;
•ປ່າປ້ອງກັນບ້ານແກ້ວຂອງເມືອງເມືອງປາກລາຍແລະ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເນື້ອທີ່0.71 ເຮັກຕາ;
•ປ່າປ້ອງກັນພູງັນຫຼື ພູຄໍາຂອງເມືອງ ເມືອງໝືນແຂວງວຽງຈັນ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 1.65ເຮັກຕາ.
 ປະຊາຊົນສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນເຂດດັ່ງກ່າວ;