ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນແຫ້ງ, ຂາດທາດບໍາລຸງລ້ຽງ ແລະ ອັດແໜ້ນ; ເກີດການເຊາະເຈື່ອນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ສັດນໍ້າ, ສານເຄມີ ກະທົບຕໍ່ ອາກາດ, ດິນ, ແຫຼ່ງນໍ້າ, ກີ່ນ(ເໝັນ ແລະ ກີ່ນຂີວ), ສຸຂະພາບ; ສິ່ງເສດເຫຼືອ ເຊັ່ນກະປ໋ອງຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ເປົາປຸ໋ຍ, ຖົງຢາງ…, ສຽງດັງ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງ ຈາກການບຸກເບີກພື້ນທີ່, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກແຄ້ມພັກ ແລະ ພະນັກງານ ຈະມີປະລິມານ …… ກິໂລ/ຄົນ ທາງໂຄງງານ ມີພະນັກງານ …. ຄົນ ສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ…… ກິໂລ/ມື້;
• ດ້ານສັງຄົມ (ທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ດິນກະສິກໍາ,ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ, ສະຖານທີ່ວັດຖຸບູຮານ….): ບໍ່ກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ເນື່ອງເປັນເນື້ອທີ່ເກົ່າຂອງໂຄງການປູກຢາງພາລາ ຊຶ່ງສໍາເລັດການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃນເມື່ອກ່ອນແລ້ວ.ປະຊາຊົນສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນເຂດດັ່ງກ່າວ;