ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ເຂດໂຄງການນອນໃນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດເຂດຜາປົນ,ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າໜ້າດິນ ເປັນຕົ້ນ: ຫ້ວຍແຈກ ແລະ ຫ້ວຍອ່ວງ, ການເຊາະເຈື່ອນ ຈາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່,ຝຸ່ນລະອອງ ຈາກການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການຂົນສົ່ງແຮ່ ຈາກບໍ່ຂຸດຄົ້ນຫາໂຮງງານ
• ດ້ານສັງຄົມ: ບ້ານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນບ້ານຢານາງ, ເມືອງປາກອູແຕ່ບໍ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້ານປະຊາຊົນ, ມີແຕ່ຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ເປັນຕົ້ນ: ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສຽງດັງ ຈາກການຂຸດຄົ້ນແລະ ການຂົນສົ່ງແຮ່ ຈາກບໍ່ຂຸດຄົ້ນຫາໂຮງງານ.