ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ອີງຕາມຄໍາເຫັນຂອງກົມປ່າໄມ້ ເນື້ອທີ່ປະມານ 14 ເຮັກຕາແມ່ນນອນໃນປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດນໍ້າປາຫ້ວຍວີ, ນໍ້າເປື້ອນໃນໄລຍະຂຸດຄົ້ນ ແລະດໍາເນີນການຜະລິດ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫ້ວຍນໍ້າທໍາມະຊາດ, ອາດມີການປ່ຽນແລວສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ ຢູ່ເຂດຂຸດຄົ້ນ.
• ດ້ານສັງຄົມ: ບ້ານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມແມ່ນບ້ານຈະເລີນໄຊ,ເມືອງຊານໄຊ ແຕ່ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.