ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເອົາຂໍ້ມູນໃສ່

  • ກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ..ເມືອງຜາອຸດົມ ປະກອບ
    ມີ 10 ບ້ານ ຄື:ຂອບເຂດເທີງເຂື່ອນ ປະກອບມີ 4ບ້ານ ຄື:ດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ການສູນເສຍເນື້ອທີ່ດິນ, ການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າ ຂອງໂຄງການ.
  • ຂອບເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ປະກອບມີ 6 ບ້ານ ຄື:ໃນບັນດາບ້ານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຄາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ການສູນເສຍເນື້ອທີ່ດິນ, ໃນນັ້ນປະກອບມີ ເນື້ອທີ່ຄັງລ້ຽງສັດ 22,821 ຕາແມັດ, ເນື້ອທີ່ດິນສວນ 274,215 ຕາແມັດ, ດິນນາ204,393 ຕາແມັດ, ດີນສ່ວນໄມ້ສັກ267,307 ຕາແມັດ, ປ່າເລົ່າ1,040,189 ຕາແມັດ, ດິນໜອງປາ2.044 ຕາແມັດ, ດີນໄຮ່ 364,033ຕາແມັດ, ສວນໝາກຕາວ 33,321ຕາແມັດ, ສວນໝາກນັດ 7,123 ຕາແມັດ, ສວນໝາກໄມ້ໃຫ້ໝາກ1,543 ຕາແມັດ, ສວນໄມ້ເກດສະໜາ1,856 ຕາແມັດ, ດີນປຸກສ້າງ 1,066ຕາແມັດ, ນາເຮືອ 7,129 ຕາແມັດ,ໄມ້ປ່ອງ 10,000 ຕາແມັດ, ດິນທາມ7,015 ຕາແມັດ, ສວນໝາກແໜງ
    6,544 ຕາແມັດ ແລະ ສວນຢາງພາລາ14,155 ຕາ ເມືອງປາກທາ ປະກອບມີ4 ບ້ານ ທີ່ອາໃສຢູ່ຂອບເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ ຄາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ບັນຫາ
    ນໍ້າເປື້ອນໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລ ຍະທໍາອິດ ຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າ, ການປ່ຽນແປງການໄຫຼຂອງກະແສນໍ້າ ອາດເຮັດໃຫ້ການຫາປາບໍ່ໄດ້ຄືເກົ່າ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ