ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ລາຍລະອຽດໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນກາວ ເນື້ອທີ່ 700 ຮຕ,ຢູ່ເຂດ ບ້ານ ຕຶງ ແລະ ບ້ານ ບຶງຫົວນາ, ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ