ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ລາຍລະອຽດໂຄງການໂຮງງານເຕັກໂນໂລຢີ ຊິວະພາບລາວ ພັນທະມິດ ທີ່ປຸງແຕ່ຜະລິດຕະພັນເຄມີເຄີ່ງສຳເລັດຮູບ ເພື່ອສົ່ງອອກ ບ້ານດອນແຍງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ