ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິງ ໂຮງງານພູຄໍາ

  1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ
  2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ
  3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ
  4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້
  5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ