ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ ເຂດບ້ານນາໂພ-ຫ້ວຍສຽດ, ເມືອງລ່ອງຊານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຂອງບໍລິສັດ ພັດທະນາທອງແດງ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ