ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງມັນຕົ້ນສຳເລັດຮູບ ແລະ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ 80 ໂຕນ/ມື້

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ