ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໃນສວນປູກເນື້ອທີ່ 3,000 ເຮັກຕາ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ,ໄຊຍະບູລີ ແລະ ໄຊສົມບູນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ