ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ ກະສິກຳທັນສະໄໝ ດອກງິ້ວຄຳ, ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ