ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳ 1 ເອ ແລະນ້ຳຊຳ 3

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ