ເອກະສານສັງລວມ ຫຍໍ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກຳລັງການຜະລິດ 300-500 ໂຕນ/ມື້ ເຂດບ້ານບໍ່ແໜ່ງ ເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຂອງບໍລິສັດ ລາວຢີນໄຮພັດທະນາ ຈໍາກັດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກຳລັງການຜະລິດ 300-500 ໂຕນ/ມື້ ເຂດບ້ານບໍ່ແໜ່ງ ເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຂອງບໍລິສັດ ລາວຢີນໄຮພັດທະນາ ຈໍາກັດ

 

Lao Yin hai_Exs report

ESIA-_Lao Yin hai

ESMMP-Lao Yin hai